Algemene voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke andere geschreven overeenkomst is iedere factuur contant betaalbaar.

  • Na de vervaldag is een rentevoet van 12% betaalbaar, berekend op jaarbasis, te rekenen vanaf de factuurdatum op het openstaande bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
  • Bij gebreke aan betaling van het factuurbedrag binnen de 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd.
  • Eventuele betwistingen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk meegedeeld te worden.
  • De B.T.W. is ten laste van de koper.
  • In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.